Bootcamp Katwijk
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bootcamp Katwijk

1. Definities:
a. “Bootcamp Katwijk” verwijst naar het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van de bootcamps, sport- en fitnessactiviteiten.
b. “Deelnemer” betekent iedere persoon die zich heeft ingeschreven en/of deelneemt aan de activiteiten georganiseerd door Bootcamp Katwijk.

2. Aansprakelijkheid:
a. Deelname aan de activiteiten van Bootcamp Katwijk geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.
b. Bootcamp Katwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, letsel, verlies, ongeval, diefstal of overlijden die direct of indirect voortvloeit uit deelname aan de activiteiten.

3. Gezondheid en Veiligheid:
a. De deelnemer erkent dat deelname aan sport- en fitnessactiviteiten fysieke inspanning vereist en mogelijke risico’s met zich meebrengt.
b. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om voorafgaand aan deelname aan een activiteit zijn/haar eigen medische geschiktheid te beoordelen.
c. De deelnemer moet eventuele medische aandoeningen, blessures of beperkingen melden aan Bootcamp Katwijk voordat hij/zij deelneemt aan een activiteit.

4. Instructies en Gedrag:
a. De deelnemer dient zich te houden aan alle instructies en richtlijnen gegeven door de instructeurs van Bootcamp Katwijk.
b. Ongepast gedrag, inclusief maar niet beperkt tot agressie, geweld, en onrespectvol gedrag tegenover medewerkers of andere deelnemers, zal niet getolereerd worden.

5. Inschrijving en Betaling:
a. Inschrijving voor een activiteit dient te geschieden volgens de richtlijnen van Bootcamp Katwijk.
b. De deelnemer dient de verschuldigde kosten voor deelname aan de activiteit te voldoen volgens de opgegeven betalingsvoorwaarden.

6. Annulering en Terugbetaling:
a. Annulering van deelname aan een activiteit dient tijdig te gebeuren volgens de annuleringsvoorwaarden van Bootcamp Katwijk.
b. Restitutie van betaalde kosten is alleen mogelijk volgens het geldende restitutiebeleid van Bootcamp Katwijk.

7. Wijzigingen en Annuleringen door Bootcamp Katwijk:
a. Bootcamp Katwijk behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren, te wijzigen of te verplaatsen om redenen buiten hun controle.
b. In het geval van annulering door Bootcamp Katwijk, zal de deelnemer worden geïnformeerd over alternatieve opties of terugbetalingen, afhankelijk van de situatie.

8. Intellectueel Eigendom:
a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de activiteiten en materialen van Bootcamp Katwijk blijven eigendom van Bootcamp Katwijk.
b. Het is de deelnemer niet toegestaan om zonder toestemming van Bootcamp Katwijk enig materiaal te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen:
a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
b. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bootcamp Katwijk gevestigd is.

Door deel te nemen aan de activiteiten van Bootcamp Katwijk, verklaart de deelnemer deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

Scroll naar boven